ครม.เห็นชอบ แก้พ.ร.บ.ยาเสพติด เปิดทางใช้กัญชาเพื่อการแพทย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ... อ่านต่อ